Polityka prywatności i RODO

Informacja dla klientów firmy Netdata Piekarski Spółka Jawna, mająca na celu spełnienie obowiązku informacyjnego na podstawie art. 13 RODO.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jesteśmy zobowiązani spełnić obowiązek informacyjny  na podstawie artykułu 13 RODO. W związku z powyższym chcielibyśmy udzielić Państwu informacji dotyczących następujących aspektów naszej współpracy.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

Netdata Piekarski Spółka Jawna

Kochanowskiego 22A lok. 7

09-400 Płock

Gdzie możecie Państwo uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w naszej firmie?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu mailowego: iod@netdata.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Jak weszliśmy w posiadanie Państwa danych osobowych?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w ramach świadczenia usług związanych z administracją i serwisem IT, podczas procesu tworzenia stron internetowych oraz sprzedaży usługi hostingu strony internetowej i poczty email.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych przez firmę Netdata?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wywiązania się przez firmę Netdata z umów zawartych z Państwem oraz do świadczenia usług, które Państwo u nas zakupili, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi hostingu plików, poczty email i stron www;
 • zakładania i zarządzania Państwa usługami oraz zapewnienia obsługi administracyjnej usług i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy wykonania strony internetowej lub świadczenia usług informatycznych;
 • obsługi reklamacji w przypadku, złożenia reklamacji na towar zakupiony w firmie Netdata;
 • obsługi zgłoszeń, które są do nas zgłaszane (np. przez telefon, formularz kontaktowy na stronie www.netdata.pl lub bezpośrednio na firmowe adresy mailowe);
 • kontaktowania się z Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług.

Przepisy prawa wymagają od nas także przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są także w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie określonego interesu firmy Netdata, którym jest:

 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych zamieszczonych w punkcie 1 niniejszej informacji. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu kiedy nie wycofają Państwo zgody.

Czy istnieje obowiązek przekazania nam Państwa danych osobowych?

Wymagamy przekazania następujących danych osobowych, w celu zawarcia umowy lub dokonania sprzedaży towarów i usług:

 • W przypadku klienta indywidualnego: Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres strony www,
 • W przypadku firm: Nazwa firmy, dane rejestrowe, dane osobowe pracowników wyznaczonych do kontaktów z Netdata i upoważnionych do zawierania umów w imieniu firmy, adresy email, loginy i hasła niezbędne do świadczenia usług, numery telefonów oraz informacje o firmie i jej adresie.

Jeśli z jakiegoś powodu nie zgodzą się Państwo na przekazanie powyższych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli z Państwem zawrzeć umowy i świadczyć dla Państwa usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Jakie są Państwa uprawnienia wobec Netdata w zakresie przetwarzanych danych?

Zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli prawa do:

 • Sprostowania danych – Korzystając z tego prawa możecie Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.
 • Usunięcia danych (tzw. Prawo do zapomnienia) – Korzystając z tego prawa możecie Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych.
 • Ograniczenia przetwarzania danych – Korzystając z tego prawa możecie Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, na przykład w przypadku kwestionowania przez Państwa prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. (W przypadku postępowań windykacyjnych przepisy dopuszczają naliczanie opłat oraz proces windykacji mimo jednoczesnej realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych.)
 • Dostępu do danych – Korzystając z tego prawa macie Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.
 • Przeniesienia danych – Korzystając z tego prawa macie Państwo możliwość przeniesienia przez nas danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyście mogli Państwo samodzielnie przenieść dane do innego administratora.

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Netdata Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają: usługi księgowe i rachunkowe oraz usługi dzierżawy i utrzymania zasobów serwerowych. Możemy także przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa.